Zásady ochrany osobných údajov | Emvea
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

 

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti MVA ace s.r.o, so sídlom Ukrajinská 8, 831 02 Bratislava, IČO: 45 665 001, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 66570/B. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na archmva@gmail.com. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby. Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli poskytovať našim klientom produkty a služby, plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti, prípade ak by sme organizovali spotrebiteľskej súťaže. Osobné údaje nezamýšľame presúvať do tretích krajín, nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

– Plnenie predzmluvných a zmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: Našou hlavnou činnosťou sú architektonické a inžinierske činnosti. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s dotknutými osobami, ako napr. licenčné zmluvy, zmluvy o dielo a pod.

– Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).

– Váš súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: v prípade ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formuláru. V prípade udelenia súhlasu máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

V prípade spracúvania osobných údajov na účely predzmluvných a zmluvných vzťahov spracúvame najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, podpis, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

Ak nás budeme kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru budeme spracúvať najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky. Najčastejšia doba uchovávania je počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov na účtovné a daňové účely.

V prípade spracúvania osobných údajov na účely kontaktného formuláru uchovávame osobné údaje najviac po dobu max. 6 mesiacov od poslednej komunikácie s dotknutou osobou.

Na účely organizovania súťaží spracúvame osobné údaje najviac po dobu vyhodnotenia a uplatnenia výhry dotknutou osobou.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. Na účely plnenia zmluvných vzťahov predstavuje spracúvanie osobných údajov zmluvnú povinnosť. Neposkytnutie osobných údajov spôsobí nemožnosť Vašej identifikácie, a teda aj nemožnosť uzatvorenia zmluvy zakladajúcej spoluprácu medzi Vami a našou spoločnosťou. V prípade kontaktného formuláru je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.: komunikáciou s nami;; vyplnením a odoslaním kontaktného formulára z našej webovej stránky.

 

Aké sú Vaše práva?

Podľa Nariadenia máte právo:

– požadovať od spoločnosti informáciu, aké osobné údaje spracúva,

– vyžiadať si u spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,

– namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

– požadovať od spoločnosti vymazanie osobných údajov – výmaz spoločnosť prevedie, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami spoločnosti,

– na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

– požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

– na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov; vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.